Enjoy and Share Great adventures together!

คู่มือตกปลา | Ragnarok X Next Generation

Screenshot_2021.06.03_10.02.20.526 - Copy

คู่มือการตกปลา | Ragnarok X Next Generation

หลายคนคงสงสัยกันว่าการตกปลาแต่ละตัวนั้นจะตกใช้เหยื่ออะไร แล้วปลาแต่ละตัวนั้นจะนำไปทำอะไรได้บ้าง ในบทความนี้เราจะรวบรวมสิ่งที่ว่ามาข้างต้นให้ทุกท่านได้ทราบกัน

LVปลาเหยื่อการใช้งาน
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-155900.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-155900.png, Screenshot 2021-07-04 155900Carp, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170541.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170541.png, Screenshot 2021-07-04 170541Steamed Egg n' Fish I Luck +10 for 30 minutes.
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162108.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162108.png, Screenshot 2021-07-04 162108Turquoise, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170554.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170554.png, Screenshot 2021-07-04 170554Green Cotton Larvae, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170602.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170602.png, Screenshot 2021-07-04 170602Carnium l Upgrading material used to upgrade armor from levels 11 through 30.
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162143.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162143.png, Screenshot 2021-07-04 162143Cobblestone, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170613.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170613.png, Screenshot 2021-07-04 170613Rat Tail, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170625.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170625.png, Screenshot 2021-07-04 170625Bascyx I Upgrading maternal used to upgrade accessories from levels 6 through 15.
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162304.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162304.png, Screenshot 2021-07-04 162304Water Weed, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170635.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170635.png, Screenshot 2021-07-04 170635Aquatic Salad I Vitality +10 for 30 minutes.
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162319.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162319.png, Screenshot 2021-07-04 162319Shell, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170658.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170658.png, Screenshot 2021-07-04 170658Rattan, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170648.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170648.png, Screenshot 2021-07-04 170648Phracon I Upgrading material used to upgrade weapons from levels 21 through 60.
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162335.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162335.png, Screenshot 2021-07-04 162335Frog, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170716.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170716.png, Screenshot 2021-07-04 170716Nutritious Frog Meat I Dexterity +10 for 30 minutes.
1, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162347.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162347.png, Screenshot 2021-07-04 162347Giant Tiger Prawn, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170727.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170727.png, Screenshot 2021-07-04 170727Mandragora Prawns I Intelligence +10 for 30 minutes.

บทความอื่นๆ

Send Us A Message