Enjoy and Share Great adventures together!

คู่มือตกปลา Lv.5

สำหรับสถานที่ตกปลา Lv.5 จะอยู่ตรงแผนที่ Underwater Cave

Screenshot_2021.07.11_20.21.15.455

การเดินทางสามารถกดไปที่เมนูไลฟ์สกิล ไปที่ตกปลา จากนั้นเลือกปลาที่ต้องการ ไปที่เขตนํ้าทั่วไป กดคลิกที่ชื่อแผนที่ ระบบจะนำทางไปโดยอัตโนมัติ

Screenshot_2021.07.11_20.54.21.105
Lvปลาเหยื่อการใช้งาน
5, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163228.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163228.png, Screenshot 2021-07-04 163228Mystic Mussel, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172031.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172031.png, Screenshot 2021-07-04 172031Dokebi Tooth, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172022.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172022.png, Screenshot 2021-07-04 172022Bascyx III Upgrading material used to upgrade accessories from levels 26 through 35.
5, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163238.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163238.png, Screenshot 2021-07-04 163238Butterfly Cowrie, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172055.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172055.png, Screenshot 2021-07-04 172055Nose Ring, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172042.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172042.png, Screenshot 2021-07-04 172042Phracon III Upgrading material used to upgrade weapons from levels 101 through 140.
5, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163250.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163250.png, Screenshot 2021-07-04 163250Whitefeather Cowrie, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172113.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172113.png, Screenshot 2021-07-04 172113Charming Eye, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172105.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172105.png, Screenshot 2021-07-04 172105Camium Ill Upgrading material used to upgrade armor from levels 51 through 70.
5, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163301.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163301.png, Screenshot 2021-07-04 163301Tuna, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172125.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172125.png, Screenshot 2021-07-04 172125Tuna Sashimi I Final Magic Damage +4% for 30 minutes.
5, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163313.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163313.png, Screenshot 2021-07-04 163313Squid, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172309.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172309.png, Screenshot 2021-07-04 172309Fried Eggs with Squid l Final Magic Defense Penetration +4% for 30 minutes.
5, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163322.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163322.png, Screenshot 2021-07-04 163322Hairtail, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515Beginner Fishing Bait, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172320.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172320.png, Screenshot 2021-07-04 172320Fish Stew I Final Physical Damage +4% for 30 minutes.